icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
29 성탄축하행사(교회학교) 동영상 12-25-16
운영자
3743   2017-01-04 2017-01-04 22:41
 
28 2017년 야외예배 imagefile
mydct
3179   2017-07-18 2017-07-18 20:29
 
27 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
3178   2017-04-17 2017-04-17 16:59
 
26 2017 성금요일 imagefile
mydct
3024   2017-04-17 2017-04-17 15:59
 
25 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
2950   2017-04-17 2017-04-17 16:58
 
24 2017년 야외예배 imagefile
mydct
2735   2017-07-18 2017-07-18 20:28
 
23 2017 한국학교 종업식 imagefile
mydct
2716   2017-05-13 2017-05-13 19:27
 
22 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
2616   2017-06-30 2017-06-30 18:41
 
21 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
2520   2017-06-30 2017-06-30 18:48
 
20 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
2456   2017-07-31 2017-07-31 11:46
 
19 세례식 간증-김미화 성도
운영자
2397   2017-04-16 2017-08-02 19:54
 
18 세례식 간증- 황지유
운영자
2345   2017-04-16 2017-08-02 19:55
 
17 세례식 동영상
운영자
2332   2017-04-16 2017-08-02 19:54
 
16 세례식 간증 - 송소연(헤나, 카이) 성도
운영자
2271   2017-04-16 2017-08-02 19:54
 
15 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
1621   2017-07-31 2017-08-02 19:53
 
14 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
1570   2017-07-31 2017-08-02 19:54
 
13 2017 찬양집회 imagefile
mydct
885   2017-11-28 2017-11-28 19:33
 
12 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
681   2017-12-18 2017-12-18 16:29
 
11 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
556   2017-12-25 2017-12-25 17:55
 
10 크리스마스 2017 - 2 imagefile
mydct
539   2017-12-25 2017-12-25 17:55